Menu diari

Selecciona els plats del menú

*Pots escollir un primer i un segon o dos primers.
Quantitat de menús
-
1
+
Primer Plat
Segon Plat
Postre
Inclou pa i aigua
*Necessites bossa?
Menu visual
price-visual